Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí

Tísňová volání v České republice

Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet. Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen svým uživatelům bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům tísňového volání.

  • 150 Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 Zdravotnická záchranná služba
  • 158 Policie ČR
  • 156 Obecní (městská) policie
  • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
Více se dozvíte zde.

Prázdninové rady aned jak bezpečně prožít léto

Hasiči, policisté a záchranáři ze Středočeského kraje, připravili pro děti a mládež Soubor bezpečnostních doporučení na prožití klidného léta.
Co dělat, když se dostanete do nesnází v zahraničí. Kdo vám v nouzi pomůže, na koho se obrátit. A co je dobré udělat před odjezdem mimo ČR se dozvíte z videa HZS ČR:

V létě i na jaře mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety do přírody, pobývají na chalupách a na chatách, táboří v přírodě apod. Při těchto příležitostech se často neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání buřtů. I přitom bychom si měli dávat pozor a dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí. Oheň v přírodě se totiž může velice snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody. Informace k rozdělávání ohně v přírodě a další užitečné informace přinášejí stránky Záchranný kruh.

Hasiči Vacov Vám přejí klidné prožití prázdnin a letních dovolených, tak aby se Vám vydařilo počasí a návrat z nich byl vždy šťastný a bez nehod.

Bezpečné chování v horkých dnech

Horka a sucha jsou rizikovým faktorem, negativně působícím na zdravotní stav člověka i zvířat.
Jak se správně chovat v horkých letních dnech se dočtete zde.
Jak rozpoznat projevy vyčerpání z horka a jak postiženému pomoci najdete zde.

Jak svou domácnost zabezpečit proti požáru?

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v soukromých domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun. Z Vaší domácnosti se může v okamžiku stát zakouřená a rozžhavená smrtící past. To, zda se i Vy stanete obětí, záleží hlavně na Vás.
Více se dozvíte zde. Jednou z možností, jak být v případě vzniku požáru včas upozorněn na nebezpečí, je instalace hlásiče kouře.

Tyto hlásiče se již vyrábějí i jako plně autonomní, jejichž instalaci zvládne při dodržení návodu i úplný laik. Některé z hlásičů jsou vybaveny rozhraním Bluetooth, takže je možné, po nainstalování příslušné aplikace do “chytrého telefonu”, monitorovat jejich stav nebo je otestovat bez nutnosti přímé manipulace s nimi. To je výhodné například při jejich instalaci na hůře přístupné místo. Aplikace umožňují i tisk protokolů o stavu zařízení např. pro pojišťovnu.

Přenosné hasicí přístroje do domácnosti patří

Přenosný hasicí přístroj je vhodný do každé domácnosti. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Pokud vám totiž např. začne hořet skříň nebo záclony, kbelík s vodou již na uhašení nemusí stačit a je třeba použít přenosný hasicí přístroj, který má mnohem větší hasební účinek.
Více se dozvíte zde.

12 nejčastějších chyb, kvůli kterým vám doma vypukne požár

Každý rok v Česku hoří ve více jak 2500 domácnostech a umírá při tom bezmála 100 lidí a dalších 500 se jich zraní. Přeživší navíc často čelí obvinění z obecného ohrožení. Stačí mít vadné wawky, komín nebo elektroinstalaci.
Více se dozvíte zde.

Krizport

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.
Na portálu najdete zajímavé informace pro veřejnost npř. v sekci Chytré blondýnky radí, kde si můžete jednotlivá témata přečíst nebo si je stáhnout.

Třída požáru F – Požáry jedlých olejů a tuků

V restauračních kuchyních, pekárnách a cukrářských výrobnách dochází často k požárům od fritéz a pečících zařízení, které mají nepříznivé následky pro lidi, objekty i jejich vybavení.
Více, včetně srovnání účinnosti jednotlivých způsobů hašení se dozvíte se dozvíte zde. Při požárech třídy F, hrozí nebezpečí vykypění, doprovázené vznikem dalších ohnisek požáru.
Správný postup hašení si můžete prohlédnout ve videu HZS ČR:

Pro hašení počínajících požárů v domácnostech se jeví jako vhodné hasící přístroje určené přímo pro třídu F, např. s obsahem hasiva Furex CASA Bio, které lze, na rozdíl od běžných hasicích sprejů znovu naplnit a vzhledem k jejich provozní teplotě je možné je používat i ve vozidlech.
Test účinnosti hasicího přístroje s látkou Furex CASA Bio:

Pálení není vypalování

Příchod jara doprovází zvýšený počet požárů porostů. Plošné vypalování trávy je zakázané. Pálit biologický odpad je možné při dodržení bezpečnostních zásad.
Více se dozvíte zde.

30 nejčastějších laických otázek

Hasičský záchranný sbor ČR vypracoval seznam třiceti nejčastějších laických otázek z oblasti požární prevence. Otázky a odpovědi na ně si můžete přečíst zde.

Základní povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany

Podle statistik HZS ČR došlo v roce 2018 v České republice ke vzniku 20 277 požárů. Nejčastějších příčin vzniku požáru v roce 2018 byla nedbalost (6 077 požárů, 29,32%). Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany, včetně výše uložené pokuty za přestupek na úseku požární ochrany definuje Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základní povinnosti fyzických osob
(§ 17, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů)

§ 17 (1) Fyzická osoba je povinna
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
§ 17 (2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
§ 17 (3) Fyzická osoba nesmí
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,[1l]
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
f) provádět vypalování porostů.
§ 17 (4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.
§ 17 (5) Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a).